CÔNG TY PHẦN MỀM ACE
Địa chỉ: 18/1 Hà Thanh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 0258-6281056 - 0913.416.056
Email: acesofts@gmail.com hoặc dinhvank19@gmail.com
 

Phần mềm kế tóan


Loại: Phần mềm, Verson 3.2

Bảo hành:

-Phần mềm kế tóan

Mô tả chi tiết


I. MỘT SỐ TÍNH NĂNG VỀ PHẦN MỀM:

-         Lập các phiếu nhập và phiếu xuất hàng theo yêu cầu.

-         Xác định hàng  tồn kho tại mọi thời điểm.

-         Cập nhật giá vốn cho từng mặt hàng tại mọi thời điểm.

-         Xác định giá vốn hàng bán.

-         Quản lý thông tin của khách hàng và nhà cung cấp.

-         Quản lý công nợ khách hàng và nhà cung cấp từ chi tiết đến tổng hợp.

-         Lập và in ra phiếu thu chi tiền mặt và tiền gởi.

-         Theo dõi lượng tiền mặt và tiền gởi.

-         In ra các sổ chi tiết và số cái của các tài khoản.

-         In ra thẻ kho và bảng tổng hợp xuất nhập tồn.

-         In ra bảng cân đối kế toán và bảng cân đối phát sinh.

-         Theo dõi khấu hao tài sản và công cụ dụng cụ.

-         Kết chuyển tự động doanh thu và chi phí để xác định kết quả kinh doanh.

-         Phân quyền người dùng.Sản phẩm khác


Facebook

Liên hệ

CÔNG TY PHẦN MỀM ACE
Địa chỉ: 18/1 Hà Thanh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 0258-6281056 - 0913.416.056
Email: acesofts@gmail.com hoặc dinhvank19@gmail.com